top of page
Sea Shore_edited.jpg

PROSJEKTER

smolt_2-2.jpg

ETABLERING AV LANDBASERTE ANLEGG

Vi har lang erfaring med landbaserte anlegg. Vi kan teknisk utforming og har bestillerkompetanse.

893584AC-4729-4B3D-9F13-FD8CEB75DCD1_1_105_c_edited.png

SERTIFISERINGSHJELP

Morefish bidrar i prosessen for å få ditt selskap godkjent innen for ulike sertifiseringer

VANNKVALITET

Dårlig vannkvalitet fører til redusert fiskevelferd og redusert kvalitet på fisken.

Ingrid.jpeg

DRIFTSSTØTTE

Vi utfører teknisk- og biologisk driftsoptimalisering av anlegg. 

PARTIKKELMÅLINGER

Mulighet for økt kontroll med målinger av partikkelstørrelsesfordeling (PSD) i RAS

partikkel.jpeg
Driftsoptimalisering

ETABLERING AV LANDBASERTE ANLEGG

kontakt_bilder_andre.jpg

Morefish har bred erfaring innen anleggsdesign og prosjektering av landbaserte anlegg. Vi bidrar i ulike prosesser ved å bistå med valg av tekniske løsninger og sikrer detaljer i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Morefish har erfaring fra management og drift av anlegg; 

 

 • Gjennomstrømsanlegg sjøvann og ferskvann

 • RAS sjøvann og ferskvann

 • Etablering og prosjektering nye anlegg

 • Ombygging av eldre anlegg

 • Drift av varmepumpeanlegg, sjøvannstasjoner, filterløsninger

 • Ulike arter; Laks, kveite, torsk, rensefisk og røye

Kontakt: André Spigseth på andre@morefish.no eller 412 04 992

BESTILLERKOMPETANSE

 

IMG_3964.jpg

En god forsikring for utviklingsprosjekter er en gjennomarbeidet bestilling som utelukker risiko for feildimensjonering, tekniske avvik og tidskrevende og kostbare reklamasjoner.

 

Morefish tilbyr bestillerkompetanse, både i form av medvirkning i tilbudsspesifikasjoner, og veiledning av viktige elementer som bør dekkes når man ønsker tilbud på et prosjekt.

 

Med Morefish på laget kan du unngå typiske fallgruver som gir kostbare avvik. Ved blant annet å unngå misforståelser mellom kunde og leverandør, sikre at kontrakt blir fulgt og skape forståelse mellom partene.

 

 • Vi øker fokus på korrekt spec. og bestilling.

 • Store utfordringer med ulike forventninger mellom kunde og leverandør

 • Mange fallgruver med tanke på utstyr og kvalitet

 • Sikre garantier

 • Unngå kostbare avvik ved forsinkelser

 

Dette tilbudet gjelder så vel kunde som leverandør.

 

Ta kontakt med André på andre@morefish.no

SERTIFISERINGSHJELP

Sertifisering
893584AC-4729-4B3D-9F13-FD8CEB75DCD1_1_1

Sertifisering er et gjeldende kvalitetsstempel for din bedrift, enten det er lovpålagte sertifiseringer eller krav fra markedet. 

NS9416:

Innen 1. januar 2022 skal alle aktive landbaserte akvakulturanlegg for fisk som ble prosjektert før 2018 være sertifisert etter NS9416:2013. Dette krever dokumentasjon av risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad og at det ferdige anlegget samsvarer med prosjekteringen.

Eksisterende anlegg må dokumentere teknisk standard i en rømningsteknisk rapport. 

Global GAP og ASC:

I Global GAP og ASC sertifisering bidrar vi aktivt gjennom hele prosessen. Vi gjennomfører pre-audits og selvinspeksjon, utvikler og tilpasser selskapets kvalitetssystemer.

 

Vi kan følge prosessen frem til revisjon av et eksternt sertifiseringsselskap, og bidrar i etterkant for å sikre at sertifiseringen kommer på plass.

Kontakt: Marita på marita@morefish.no eller 958 27 909

 

Vannkvalitet

VANNKVALITET

AdobeStock_227986733.jpeg

Dårlig vannkvalitet bidrar til redusert fiskevelferd og redusert kvalitet på fisken. Dette gir dårlig produktivitet. God fiskevelferd gir god produksjonsøkonomi. 
 

Vi jobber med teknologi som gir bedre kunnskap om vannkvalitet i anlegg og bedre forståelse for prosessene. Dette bidrar til å redusere potensiale for skadelige hendelser.

Vi kan bidra med å:
 

 • Forbedre biosikkerheten i RAS anlegget (desinfeksjon, partikkelfjerning, pH justering, CO2 håndtering) 

 • Beregne anleggets produksjonspotensiale 

 • Blokke ut flaskehalser  

 • Forbedre kvalitet på fisken 

 • Tilpasse teknologi til biologien

Kontakt: post@morefish.no

Drifsstøtte

DRIFTSSTØTTE

_DSC4860.jpg

Drift av landbaserte oppdrettsanlegg kan være utfordrende. Vi har erfaring med ulike problemstillinger knyttet til drift, både biologiske og teknologiske. 

 

Eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

 • Styring av vannkvalitet

 • Sykdomsforebygging

 • Håndtering av produksjonsavvik

 • Bedre smoltkvalitet

 • Teknisk brukerstøtte

 • Opplæring

En viktig del innenfor driftstøtte er utforming av et godt kvalitetssystem. Gode rutiner og felles forståelse er med på å oppnå gode og stabile produksjonsresultater.

 

Morefish kan bidra med kompetanseheving innen fiskevelferd, organisasjonsutvikling og management. 

Kontakt Marita på marita@morefish.no eller +47 958 27 909

PARTIKKELMÅLINGER

Partikkelmålinger
partikkel målinger.jpeg

I fysisk vannkvalitetsvurdering gir TSS informasjon om tørrmasse-konsentrasjonen av faste stoffer per volum (mg/L), mens turbiditet rapporteres som NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Jo høyere konsentrasjon av suspenderte stoffer, jo skitnere ser vannet ut og jo høyere er turbiditeten. Imidlertid gir ingen av disse to parametrene informasjon om viktige fysiske og kjemiske egenskaper til de suspenderte stoffene, som størrelsesfordeling eller den kjemiske samensetning.

Å bestemme partikkelstørrelsesfordelingen (PSD) er avgjørende for å estimere om partiklene til stede i et RAS utgjør en potensiell risiko for systemdrift og/eller fiskehelse, og for å evaluere kvaliteten på behandlingsinnsatsen.  

Ifølge litteraturen blir partikler under 100 µm sett på som et problem, fordi disse partiklene ikke sedimenterer. De kan irritere sensitive gjelleområder, og gir et stort overflateareal for heterotrofe bakterier eller patogener i vannsøylen. PSD i RAS vil avhenge av den gitte fysisk-kjemiske sammensetningen av ufordøyd avføring, ufordøyd fôr, systemets skjærregime (fiskens bevegelse, pumper osv.), hydraulisk oppholdstid og rengjøringsprosedyre og utstyr. Spesielt i RAS med høye hastigheter av vannresirkulering og mekaniske filtre i vannbehandling, antas det at flertallet av partikkelstoffer er mellom 1-100µm, fordi de er vanskelige å fjerne på grunn av deres små størrelsen.Morefish tilbyr måling av den spesifikke partikkelstørrelsesfordelingen (PSD) for ditt system. Begrepet "in situ" er latin og betyr "på stedet", og refererer til noe som skjer i det faktiske, opprinnelige miljøet eller stedet. I motsetning til dette er "ex situ", der vannprøver tas og sendes til et laboratorium for analyse. Å transportere de skjøre, hovedsakelig organiske partiklene som finnes i RAS-vann, vil påvirke resultatene, da partiklene enten kan brytes opp eller koaguleres under transporten.

bottom of page